Pedagogiske besøk

Våre pedagogiske opplegg er tilpasset UDIRs rammeplaner og ulike kompetansemål. Innhold og lengde tilpasses sesongene i fjøs og hage, samt gruppens alder og språklige nivå.

Vi lager også pedagogiske opplegg på bestilling fra skoler, institusjoner og barnehager. Og tilrettelegger gjerne oppleggene våre til barn og unge med spesielle behov. Gårdsbesøkene er gratis.

Bestill gårdsbesøk ved å sende mail til besok.nlg@bym.oslo.kommune.no
Merk bestillingen din med hvilken skole/barnehage/institusjon du bestiller besøket for. Husk å skrive i mailen antall barn, alder på barna, antall voksne, kontaktinformasjon på ansvarlig voksen, når dere ønsker å besøke oss og hva dere ønsker av innhold i besøket. 


Utdrag fra rammeplanen til barnehager

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst kan gården bidra til at barna

 • uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter ved å la dem selv forklare hva de ser og kjenner på
 • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd ved å forklare dem ord og begreper knyttet til gårdsbruk og håndtering av dyrene
 • leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord ved å la dem selv huske på ulike barnerim og sanger om gårdsliv og dyr og fremføre dem for oss
 • møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer ved å høre om dyrene i våre eventyr og at de får lov til å fortelle om dyr i eventyr fra andre land

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse kan gården bidra til at barna

 • opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt ved å la dem utforske steinhesten, gå gjennom Eventyrskogen, være stille og rolig i møte med dyrene inne
 • opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer ved å la dem hoppe i halmloftet
 • får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid ved å snakke om dyrene livssyklus, ulike kulturers måte å bearbeide kjøtt, kornproduksjon til brødbaking, grønnsaker og frukter og spiselige blomster i drivhuset

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi kan gården bidra til at barna

 • får kunnskap om dyr og dyreliv
 • får kjennskap til menneskets livssyklus ved å forklare dyrenes og fuglenes livssyklus

Gjennom arbeid med antall, rom og form kan gården bidra til at barna

 • leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
 • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi kan gården bidra til at barna

 • får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier ved å forklare dyrevelferd, god håndtering av dyr og fugler og hvordan vi skal oppføre oss mot dyrene
 • får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på ved å knytte ulike kulturers befatning med dyr og håndtering av dyr

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn kan gården bidra til at barna

 • oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet ved å være med i noen arbeidsoppgaver ved gården
 • erfare at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse ved å ta med hvert enkelt barn i en aktivitet som barnet mestrer
 • utforske ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt ved å åpne for muligheter til å besøke gården

Kompetansemål 1-2. trinn, GSK

I kompetansemål naturfag, kan gården bidra med
- å få barna til å undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer med gårdens dyr, fugler, mat og dyrevelferd
- samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak
- utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre
- oppleve naturen og gården til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen og gården er i endring
- utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon

I kompetansemål kroppsøving, kan gården bidra med
- utforske egen kroppslig bevegelse i lek og andre aktiviteter, alene og sammen med andre
- utforske og gjennomføre grunnleggende bevegelser som å krype, gå, løpe, hinke, satse, lande, vende og rulle i ulike miljøer ut fra egne forutsetninger
- utforske naturen i nærmiljøet med varierte aktiviteter til ulike årstider

I kompetansemål norsk, kan gården bidra med
- å få elevene til å lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler
- beskrive og fortelle muntlig ved å oppfordre til delaktighet når vi snakker om dyrene og ulike tema om gården

I kompetansemål samfunnsfag, kan gården bidra med
- utforske og beskrive kulturminne og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet
- utforske og presentere hvordan mennesker levde for en til to menneskealdre siden
- reflektere over hvorfor mennesker har ulike meninger og tar ulike valg i livet
- samtale om vennskap og tilhørighet og hva som påvirker relasjoner
- beskrive og gi eksempler på mangfoldet i Norge, med vekt på ulike familie-former og dyregrupper
- utforske og gi eksempler på hvordan mennesker og dyr påvirker klima og miljø

I kompetansemål engelsk, kan gården bidra med
- lytte til og gjenkjenne språklyder og stavelser i ord ved å si dyregruppene på engelsk

I kompetansemål kunst og håndverk, kan gården bidra med
- undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer ved å kjenne på ulike årstider av ull, lukte på forskjellige fôrtyper, kjenne på huden til en gris, kanin, hest etc.
- lage sin egen fuglekasse


Kompetansemål 3-4. trinn, GSK

«Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståelsen av den nasjonale kulturarven og vår felles kulturtradisjon»
I kompetansemål naturfag, vil gården kunne bidra med
- Delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte - lage mat på gården fra drivhuset, eller ta med tilbake til skolen
- Gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas - ved å se forskjeller i Norge og andre land

I kompetansemål samfunnsfag, vil gården kunne bidra med
- Utforske kulturminner og hvordan menneskene levde i den tiden kulturminner er fra, og sammenlikne hvordan vi lever i dag - basert på gårdsbruk og høsting av naturen

I kompetansemål Kristendom, Religion, Livssyn, Etikk, vil gården kunne bidra med
- Identifisere og reflektere over etiske spørsmål - dyrenes velferd og hvordan vi bruker dyra til mat
- Utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk
- Samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen - og hvilken betydning og hvordan vi kan overføre dette til dyrene vi har ansvaret for


Flere trinn og kompetansemål er under utvikling. Ta kontakt så kan vi hjelpe med opplegg til det du ønsker :)


Kompetansemål Gartnerfaget, VGS (med mulighet for tilrettelagte øvelser i grunnskolen)

I drivhuset kan vi gjennomføre egne undervisningsopplegg basert på målene nedenfor. Disse er hentet fra videregående skole, men kan også forenkles slik at det kan være interessant for yngre elever også. 

 • planlegge og gjennomføre dyrking av planter ved bruk av økologiske metoder
 • styre utviklingen av en plante gjennom topping, forming, vanning, gjødsling og klimaregulering i tråd med gjeldende regelverk
 • identifisere vanlige fysiologiske skader, skadegjørere og nytteorganismer
 • forebygge, registrere og behandle sykdom og skade på planter i samsvar med gjeldende regelverk
 • vurdere jordtyper og dyrkingsmediers egenskaper
 • planlegge og utføre arbeid med tilførsel av vann og næring under ulike dyrkingsforhold på en miljømessig forsvarlig måte
 • gjøre rede for ulike formeringsmetoder i planteproduksjonen og utføre planteformering
 • utføre arbeidsoperasjoner på riktig tidspunkt i forhold til plantens utviklingsstadium for å få optimalt sluttprodukt