Kompetansemål 1-2. trinn, GSK

I kompetansemål naturfag, kan gården bidra med

- å få barna til å undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer med gårdens dyr, fugler, mat og dyrevelferd
- samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak
- utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre
- oppleve naturen og gården til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen og gården er i endring
- utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon

I kompetansemål kroppsøving, kan gården bidra med
- utforske egen kroppslig bevegelse i lek og andre aktiviteter, alene og sammen med andre
- utforske og gjennomføre grunnleggende bevegelser som å krype, gå, løpe, hinke, satse, lande, vende og rulle i ulike miljøer ut fra egne forutsetninger
- utforske naturen i nærmiljøet med varierte aktiviteter til ulike årstider

I kompetansemål norsk, kan gården bidra med
- å få elevene til å lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler
- beskrive og fortelle muntlig ved å oppfordre til delaktighet når vi snakker om dyrene og ulike tema om gården

I kompetansemål samfunnsfag, kan gården bidra med
- utforske og beskrive kulturminne og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet
- utforske og presentere hvordan mennesker levde for en til to menneskealdre siden
- reflektere over hvorfor mennesker har ulike meninger og tar ulike valg i livet
- samtale om vennskap og tilhørighet og hva som påvirker relasjoner
- beskrive og gi eksempler på mangfoldet i Norge, med vekt på ulike familie-former og dyregrupper
- utforske og gi eksempler på hvordan mennesker og dyr påvirker klima og miljø

I kompetansemål engelsk, kan gården bidra med
- lytte til og gjenkjenne språklyder og stavelser i ord ved å si dyregruppene på engelsk

I kompetansemål kunst og håndverk, kan gården bidra med
- undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer ved å kjenne på ulike årstider av ull, lukte på forskjellige fôrtyper, kjenne på huden til en gris, kanin, hest etc.
- lage sin egen fuglekasse