Kompetansemål 5-7. trinn, GSK

«Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståelsen av den nasjonale kulturarven og vår felles kulturtradisjon»


I kompetansemål naturfag, vil gården kunne bidra med

 • gi eksempler på hvordan tradisjonell kunnskap har bidratt og bidrar til naturvitenskapelig kunnskap
 • designe og lage et produkt basert på brukerbehov
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer
 • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk
 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
 • utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen
 • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet
 • gjøre rede for hvordan det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskap

I kompetansemål kristendom, religion, livssyn, etikk, vil gården kunne bidra med

 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid

I kompetansemål mat og helse, vil gården kunne bidra med

 • utforske og presentere tradisjonelle norske og samiske metoder for å konservere mat på og kunne fortelle om råvarene som blir konserverte

I kompetansemål kroppsøving, vil gården kunne bidra med

 • øve på sammensatte bevegelser, alene og sammen med andre
 • gjennomføre aktiviteter ut fra egne interesser og forutsetninger i dans, friluftsliv, idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter
 • bruke kart, digitale verktøy og tegn i naturen til å orientere seg i natur og nærmiljø
 • bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturer for friluftsliv
 • gjøre rede for allemannsretten under ferdsel og opphold i naturen

I kompetansemål kunst og håndverk, vil gården kunne bidra med

 • bruke ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte
 • undersøke materialene i ulike gjenstander og vurdere funksjon, holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk
 • bygge og eksperimentere med stabile konstruksjoner
 • bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing
 • beskrive mangfoldet i klestradisjoner eller gjenstander, inkludert samiske, og lage et produkt med inspirasjon fra kulturarv