Kompetansemål Gartnerfaget, VGS

Med mulighet for tilrettelagte øvelser i grunnskolen

I drivhuset kan vi gjennomføre egne undervisningsopplegg basert på målene nedenfor. Disse er hentet fra videregående skole, men kan også forenkles slik at det kan være interessant for yngre elever også.

  • planlegge og gjennomføre dyrking av planter ved bruk av økologiske metoder
  • styre utviklingen av en plante gjennom topping, forming, vanning, gjødsling og klimaregulering i tråd med gjeldende regelverk
  • identifisere vanlige fysiologiske skader, skadegjørere og nytteorganismer
  • forebygge, registrere og behandle sykdom og skade på planter i samsvar med gjeldende regelverk
  • vurdere jordtyper og dyrkingsmediers egenskaper
  • planlegge og utføre arbeid med tilførsel av vann og næring under ulike dyrkingsforhold på en miljømessig forsvarlig måte
  • gjøre rede for ulike formeringsmetoder i planteproduksjonen og utføre planteformering
  • utføre arbeidsoperasjoner på riktig tidspunkt i forhold til plantens utviklingsstadium for å få optimalt sluttprodukt