Utdrag fra rammeplan for barnehage

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst kan gården bidra til at barna

 • uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter ved å la dem selv forklare hva de ser og kjenner på
 • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd ved å forklare dem ord og begreper knyttet til gårdsbruk og håndtering av dyrene
 • leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord ved å la dem selv huske på ulike barnerim og sanger om gårdsliv og dyr og fremføre dem for oss
 • møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer ved å høre om dyrene i våre eventyr og at de får lov til å fortelle om dyr i eventyr fra andre land

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse kan gården bidra til at barna

 • opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt ved å la dem utforske steinhesten, gå gjennom Eventyrskogen, være stille og rolig i møte med dyrene inne
 • opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer ved å la dem hoppe i halmloftet
 • får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid ved å snakke om dyrene livssyklus, ulike kulturers måte å bearbeide kjøtt, kornproduksjon til brødbaking, grønnsaker og frukter og spiselige blomster i drivhuset

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi kan gården bidra til at barna

 • får kunnskap om dyr og dyreliv
 • får kjennskap til menneskets livssyklus ved å forklare dyrenes og fuglenes livssyklus

Gjennom arbeid med antall, rom og form kan gården bidra til at barna

 • leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
 • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi kan gården bidra til at barna

 • får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier ved å forklare dyrevelferd, god håndtering av dyr og fugler og hvordan vi skal oppføre oss mot dyrene
 • får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på ved å knytte ulike kulturers befatning med dyr og håndtering av dyr

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn kan gården bidra til at barna

 • oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet ved å være med i noen arbeidsoppgaver ved gården
 • erfare at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse ved å ta med hvert enkelt barn i en aktivitet som barnet mestrer
 • utforske ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt ved å åpne for muligheter til å besøke gården